ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ követes adománygyűjtéshez

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

követes adománygyűjtéshez

https://teistehetsz.unicef.hu/

Közzététel napja: 2019. október 5.

 

 1. Bevezetés

 

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16., Central Udvar; nyilvántartási szám: 01-01-0011349; az „Alapítvány”) www.teistehetsz.hu weboldalon (a „Honlap”) elérhető szolgáltatás során alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint az Alapítvány adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet az Alapítvány, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. A jelen Tájékoztató a Honlapon a felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza, egyben tájékoztatást nyújt az érintettek részére személyes adataik kezeléséről. Célja továbbá a jelen Tájékoztatónak, hogy az Alapítvány részére juttatott pénzbeli támogatások – amelyek juttatására részben a Honlapon keresztül, részben egyéb módon van lehetőség – adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatást az érintettek rendelkezésére bocsássa.

 

A jelen tájékoztatóban nem szabályzott kérdésekben az UNICEF Magyarország főoldalán található általános adatkezelési tájékoztató irányadó, mely az alábbi linken érhető el: https://unicef.hu/adatvedelmi-tajekoztato.

 

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Alapítvány különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

 

 1. Az adatkezelő adatai

 

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából az Alapítvány az adatkezelő, azaz az Alapítvány felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért.

Az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

 

Adatkezelő neve: UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány

Postacím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16., Central Udvar

Nyilvántartási szám: 01-01-0011349

E-mail cím: unicef@unicef.hu

Honlap: www.unicef.hu

 

 1. Követek személyes adatainak kezelésére vonatkozó különös szabályok

 

Adatkezelés rövid leírása: A TeIsTehetsz platformon a „CSATLAKOZZ” gombra kattintva kampányonként adománygyűjtő profilt lehet létrehozni. Ennek célja, hogy az érdeklődő egy általa választott témakörben és egy általa szimpatikusnak tartott tevékenységgel felhívja ismerősei, barátai figyelmét az UNICEF munkájára és ennek megsegítségéhez támogatásokat gyűjtsön. A saját profil és az ahhoz tartozó fiók kialakításakor figyelembe kell venni az oldalon található Felhasználási Feltételeket. Az adománygyűjtők az elkészült profiljukon található „ADOMÁNYOZOK” gomb felhasználásával tudnak támogatásokat gyűjteni, amely az online fizetési felület felhasználásával valósítható meg. Az adománygyűjtő követek az önként vállalt missziójuk sikeres kivitelezéséhez olyan automatikus rendszerüzeneteket kapnak, amelyek elengedhetetlenek a profil megfelelő kialakításához, testreszabásához és az eredményes kampány lefolytatásához.

 

Az általunk gyűjtött személyes adatok, a jogalap és a cél megjelölésével

 

Személyes adat Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

 

Név, e-mailcím, telefonszám Regisztráció feldolgozása, a kampány előkészítése, üzenetküldés, kapcsolatfelvétel és a Követtel való folyamatos kapcsolattartás az általa szervezett kampányról A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása

 

Adatkezelés leírása az egyes adatkezelési folyamatok szintjén:

 

 • Regisztráció és kampány létrehozása

 

Az egyes kampány kiválasztása után a CSATLAKOZZ gombra kattintva kezdhető meg a profil létrehozása. Ez megtörténhet a Facebook-on keresztül, avagy e-mail címmel történő regisztrációval. Az Adatlap kitöltése során a következő adatokat kell megadni: profil típusa* (magánszemély, csapat, egyéni), teljes név*, város*, mobiltelefonszám*, nyelv*, kampány neve*, youtube video, személyes üzenet/bemutatkozás*, adománygyűjtési cél*, kampány lejárat ideje*. Az űrlap kitöltése után opcionálisan fénykép tölthető fel.

 

 

 • Üzenetküldés, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

A kampány típusától és hosszától függően 3-7 automata e-mailt küldünk a felhasználónak, amely elengedhetetlen információkkal szolgál a profil megfelelő kialakításához, a kampány beindításához és sikeres lefolytatásához. Amennyiben az önként vállalt adománygyűjtő kampány kapcsán problémát észlelünk és sikertelennek értékeljük az e-mailes kapcsolatfelvételt, a megadott telefonszámon is megkíséreljük elérni a felhasználót.

Alapítványunk a platformon keresztül megadott személyes adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, illetve adatai törlésére irányuló kérelme kézhezvételéig kezeli, de legkésőbb az üzenetváltás lezárultától számított 5 év leteltével törli. A regisztrációkor megadott telefonszámot a saját profil beállításokban a felhasználó is bármikor törölheti, illetve az automata e-mailekről is bármikor, egyetlen kattintással leiratkozhat.

 

 

Az adatkezelés időtartama

 

 • Bankkártyás fizetés

 

Ezzel összefüggésben az Alapítvány személyes adatait 8 évig őrzi meg.

 

 • Potenciális támogatók és korábbi adományozók személyes adatainak tárolása

 

Ezzel összefüggésben az Alapítvány személyes adatait 8 évig őrzi meg.

 

 

 1. Adományozók személyes adatainak kezelésére vonatkozó különös szabályok

 

Adatkezelés rövid leírása:

 

Az adománygyűjtő követ profilján az „ADOMÁNYOZOK” gombra kattintva az adományozó az online adományozási felületre érkezik, ahol az összeg kiválasztása mellet az e-mail címét a fizetési visszaigazolás okán kötelezően megadja, és lehetősége van feliratkozni hírlevélre, illetve opcionálisan megadhatja telefonszámát is. Alapítványunk válaszüzenetben tájékoztatja a támogatót az adomány aktuális státuszáról és annak sikeres beérkezéséről. Hozzájárulás esetén e-mailben és telefonon is kapcsolatot tart az adományozóval.

 

Az általunk gyűjtött személyes adatok, a jogalap és a cél megjelölésével

 

Személyes adat Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

 

UNICEF ÁLTAL KEZELT ADATOK:  név, e-mailcím, telefonszám, támogatás összege A PAYU FELÜLETRE FELVITT ADATOK: bankkártyán szereplő személyes adatok (név, bankkártya típusa, száma, lejárati dátum, CVC/CVV-kód) Adomány juttatása bankkártyás fizetéssel A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása

 

 

 

 

Adatkezelés leírása az egyes adatkezelési folyamatok szintjén:

 

 • Bankkártyás fizetés:

 

Az online fizetési felületen kötelezően megadandó az e-mail cím, opcionálisan a telefonszám.

Ez azt a cél szolgálja, hogy az automatikusan kiküldendő fizetési visszaigazolás megérkezhessen a támogató számára. A hírlevélre való feliratkozás és a telefonos kapcsolattartás kifejezett hozzájárulással történik meg.

 

Az általunk gyűjtött személyes adatok, a jogalap és a cél megjelölésével

 

Az adatkezelés időtartama

 

 • Bankkártyás fizetés

 

Ezzel összefüggésben az Alapítvány személyes adatait 8 évig őrzi meg.

 

 • Potenciális támogatók és korábbi adományozók személyes adatainak tárolása

 

Ezzel összefüggésben az Alapítvány személyes adatait 8 évig őrzi meg.

 

 

III. Közös rendelkezések

 

 

 1. Adatfeldolgozók

 

 • A weboldallal kapcsolatos informatikai teendők

 

 • iRaiser Nordic ApS (korábban Aidbuilder)

 

A követes adománygyűjtéshez szükséges platform üzemeltetője az iRaiser Nordic ApS (korábban Aidbuilder International ApS). Az általa végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztató itt olvasható: https://www.iraiser.eu/data-care/

 

 

 

 • PayU

 

A bankkártyás fizetés lebonyolítása során az OTP Mobil Kft. az Alapítvány adatfeldolgozójának minősül, és az általa végzett adatkezelésre a mindenkor hatályos SimplePay adatkezelési tájékoztatóban (jelenleg hatályos: http://simplepay.hu/old/docs/201806/SimplePay_b2c_adatkezelesi_tajekoztato_hun_20180614.pdf) foglaltak irányadóak.

 

 1. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

 

 • Milyen jogai vannak Önnek, mint Érintettnek az adataival kapcsolatban

 

 • Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy az Alapítványtól kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 • adatkezelés céljai;
 • érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az adatfeldolgozókat);
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;
 • az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;
 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

 

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk.  Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Alapítvány, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 

 • ésszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

Ha már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.

 

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

 

 • A helyesbítéshez való jog

 

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

 

 • Törléshez való jog

 

Az Alapítvány késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

 

 • már nincs szükség a személyes adatokra a meghatározott adatkezelési folyamatok lefolytatása céljából;
 • a személyes adatok kezelése jogellenes;
 • Alapítványunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;
 • amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;
 • amennyiben az Alapítvány nyilvánosságra hozta a személyes adatot.

 

Ön is kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával. Ebben az esetben ugyanakkor a szolgáltatásunk további nyújtását megtagadhatjuk, illetve bizonyos szolgáltatások az Ön számára nem lesznek a továbbiakban elérhetők.

 

A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit.

 

 • Korlátozáshoz való jog

 

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 

 • Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Alapítvány korlátozza személyes adatainak kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az Alapítványnak már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

 

Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Alapítvány felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja.

 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Alapítvány korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 

 • Ön hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

 

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt az Alapítvány előzetesen tájékoztatja.

 

 • Adathordozhatósághoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Alapítvány ezt akadályozná.

 

 • Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét?

 

Ha az Alapítvány elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.

 

 • Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes

 

Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.

 

Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, az Alapítvány egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.

 

 • Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére

 

Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során Alapítványunk megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”). Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nem csak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál.

 

 • Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

 

Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.

 

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax szám: +36 1 391 1410

 

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

 

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy Alapítványunk köteles a Honlappal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, Alapítványunk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

 • Bírósági jogérvényesítés

 

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

 

Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt az Alapítvány ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.

 

Ebben a körben felelősek vagyunk adatfeldolgozóinkért.

Segíts a kritikus helyzetben lévő gyerekeknek!

Havi rendszeres adományoddal életeket menthetsz.

Segítek