Játékszabály

  1. A játék szervezője (továbbiakban: Szervező)

 

Unicef Magyar Bizottság Alapítvány

székhelye: Budapest, 1077 Wesselényi utca 16

nyilvántartási száma: Fővárosi Bíróság 11349/2011

adószáma: 18212718-2-42

bankszámlaszáma: 11705008-29913358

 

  1. A Játékban részt vevő személyek

 

A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki rendelkezik Facebook és Instagram fiókkal, kivéve a Szervező tisztségviselőit, alkalmazottait és azok (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont) szerinti) közeli hozzátartozóit (továbbiakban: Játékos). Korlátozottan cselekvőképes személy is részt vehet a játékban, azzal, hogy nyertessé válása esetén a nyeremény átvételére a nyertes törvényes képviselője engedélyével jogosult, amennyiben ő megfelel a jelen játék- és adatvédelmi szabályzatban foglalt feltételeknek.

 

  1. A játék lényege és jelentkezés módja

 

Mindenki, aki megoszt egy iskolai fotót Instagramon és használja a #EmergencyLessons-t, illetve betaggeli Istenes Bencét, vagy a Facebookon megosztja az https://www.facebook.com/UNICEFMagyarorszag oldalon és használja a #EmergencyLessons-t részt vesz a sorsoláson.

 

  1. A Játék lebonyolítása

 

A Játék 2016.10.13. napján  kezdődik és 2016.10.20. napján éjfélig tart.

A sorsolásra 2016. október 21-én kerül sor. A nyertest a Szervező véletlenszerűen sorsolja ki a fotót feltöltők közül.

Az eredményhirdetés időpontja: 2016. október 21. A nyertese értesítése Instagram vagy Facebook üzenetben történik, valamint www.facebook.com/UnicefMagyarország oldalon is közzétesszük a nevüket. A Játékosok a megosztott fotóval  járulnak hozzá a fenti közzétételhez, továbbá a jelen játék- és adatvédelmi szabályzatban foglaltakhoz.

A nyertes a kisorsolásról értesítő üzenet beérkezését követő 48 órán belül jelentkezhet a nyereményéért, ennek lejárta után a Szervező köteles pótnyertest hirdetni. Pótnyertesnek mindig a sorsoló rendszer által véletlenszerűen kisorsolt játékos tekintendő.

A nyeremény

Egy közös vacsora Istenes Bencével. Egyéb nyereményt a Szervező nem biztosít. A nyeremény készpénzre nem váltható. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja át.

A nyereményt a személyi igazolvány bemutatása után adjuk át.

Vegyes rendelkezések – Adó és adatszolgáltatás

A Szervezők, az UNICEF Magyar Bizottság tagjai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

Adatvédelmi szabályzat:

A regisztráció során rögzítik a Játékos nevét, felhasználó nevét Instagramon vagy Facebookon.

A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik, hogy:

  1. a) az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a megfejtés beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg;
  2. b) a nyertes Játékosok adatait, a nevüket a Szervező nyilvánosságra hozhatja a szervezők Facebook oldalain;
  3. c) a Játék során megszerzett személyes adatot a Szervező kapcsolatfelvételi-, illetve üzletszerzési célra gyűjtse, és díjmentesen felhasználja;
  4. d) amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy a Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli, melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő; valamint
  5. h) a Szervező – amennyiben a nyereményeket nyilvános program keretében adja át – a nyeremény átadásáról jogosult kép-, hang- és filmfelvételt készíteni, a készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit reklám céljából felhasználni, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

 

A nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok kezelésének ideje a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam, melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

Az adatokat az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem adják át, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Játékos az Info.tv. (2011. évi CXII. törvény), valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.