Adatkezelési nyilatkozat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány hírlevél 

Közzététel napja: 2018. 05. 24.

 1. Bevezetés

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16.; nyilvántartási szám: 11349; az „Alapítvány”), mint a www.unicef.hu honlap („Honlap”) tulajdonosa, illetve mint az UNICEF Magyarország hírlevél szolgáltatója által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, amelyet az Alapítvány, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el az általa nyújtott hírlevélszolgáltatás kapcsán.

A jelen Tájékoztató mind a Honlapon keresztül, mind a papíralapon feliratkozott személyek által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza, egyben tájékoztatást nyújt az érintettek részére személyes adataik kezeléséről.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Alapítvány különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.

 1. Az adatkezelő adatai

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából az Alapítvány az adatkezelő, azaz az Alapítvány felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért. Az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

Adatkezelő neve: UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Postacím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16.  Nyilvántartási szám: 11349  E-mail cím: unicef@unicef.hu Honlap:www.unicef.hu Telefonszám: +36(1) 225-88-18

 

 1. Az adatkezelés rövid bemutatása

A hírlevelére való feliratkozással Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány időszakosan hírlevelet küldjön az Alapítvánnyal kapcsolatos hírekről, az Alapítvány által szervezett rendezvényekről, programokról való tájékoztatás, az ezekre való meghívó kiküldése, valamint jótékonysági adománygyűjtő kampányainkban történő részvételre történő felhívás céljából. A hírlevél-szolgáltatás nyújtása érdekében az Alapítvány személyes adatokat vesz fel Öntől. A személyes adatokat minden esetben közvetlenül Öntől, mint érintettől szerezzük be. Profilalkotás, automatizált döntéshozatal adatai kezelése során nem történik.

A személyes adatok rögzítése elektronikusan történik oly módon, hogy az erre szolgáló paneleket a felhasználó kitölti, a megfelelő checkbox(ok) kipipálásával elfogadja a jelen hírlevél szabályzatot, és a feliratkozást megerősítő gombra kattint. A személyes adatok rögzítése papíralapon az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével történik, a fenti mechanizmusnak megfelelően, azzal, hogy a feliratkozás megerősítését az érintett a nyomtatvány aláírásával adja meg.

 1. Milyen személyes adatokat rögzítünk

Az Alapítvány hírlevelére való feliratkozás során az alábbi adatokat vesszük fel:

o név (az Ön azonosítása céljából);

o e-mailcím* (a hírlevél kézbesítése céljából);

A csillaggal jelölt adatok a hírlevélre való feliratkozáshoz kötelezően megadandóak. A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

 1. Milyen célból gyűjtjük a személyes adatokat

Az Alapítvány hírlevél-szolgáltatásának nyújtásával kapcsolatban a személyes adatok kezelésének célja az Ön időszakos tájékoztatása az Alapítvánnyal kapcsolatos hírekről, rendezvényekről, programokról, az ezeken történő részvételre való meghívó kiküldése, valamint jótékonysági adománygyűjtő kampányainkban történő részvételre való felhívás céljából.

 1. Az adatkezelés jogalapja

A 4. pontban meghatározott személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az Ön, mint érintett hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja; ez azonban nem érinti a visszavonás előtt történt adatkezelés jogszerűségét.

 1. Az adatkezelés időtartama

Alapítványunk az Ön személyes adatait hírlevél küldése céljából addig kezeli, amíg a hírlevélszolgáltatásunkat meg nem szüntetjük, illetve amíg Ön az Alapítvány hírleveléről le nem iratkozik, vagy egyébként a személyes adatai törlését, illetve korlátozását nem kéri, vagy azt nem tiltja meg számunkra.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

A hírlevélre történő feliratkozás során rögzített személyes adatokat az Alapítvány a Wannabis Kft. által nyújtott Maileon hírlevélküldő szolgáltatáson, illetve Getresponse online marketing platformján, vagy az Aidbuilder Int. Aps. oldalon keresztül az Alapítvány a hírleveleket az Ön részére megküldi.

Az Alapítvány szervezetén belül az Ön személyes adataihoz kizárólag az Alapítvány azon munkatársai férhetnek hozzá, akik részt vesznek az Alapítvány hírlevél küldéssel kapcsolatos tevékenységében. A személyes adatokat Alapítványunk bizalmas információként kezeli, azokat nem hozzuk nyilvánosságra és nem adunk hozzáférést harmadik személynek – ide nem értve Wannabis Kft., a Getresponse, valamint az Aidbuilder Int. Aps. részére történő adattovábbítást – vagy az Alapítvány olyan munkatársának, megbízottjának vagy önkéntesének, aki nem lát el a hírlevél-küldéssel kapcsolatos feladatokat. A rögzített személyes adatokat mindkét fenti esetben egy, csak bizonyos személyek számára hozzáférhető szerveren, jelszóval védett adatbázisban tároljuk, amelyeket a legmodernebb tűzfalak és antivirus szoftverek védenek. Az adatbázis kizárólag az arra jogosult munkavállalók által hozzáférhető, a hozzáférést biztosító jelszó, személyre szabott, egyéni.

 1. Adatfeldolgozók
Cégnév Cím Tevékenység Mely adatokat kezel?
Wanadis Kft. 1112 Budapest, Budaörsi út 153. Maileon hírlevélküldő rendszer üzemeltetése a hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés adatai
GetResponse Sp. z o.o Gdansk (80-387), Arkonska 6, A3, National Court Getresponse online marketing platform hírlevél gyűjtésre a hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés adatai
OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. bankkártya tranzakció hitelesítés fizető azonosító, tranzakció összege, dátuma, időpontja
PayU S.A. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, Lengyelország bankkártya tranzakció hitelesítés fizető azonosító, tranzakció összege, dátuma, időpontja
Aidbuilder International Aps. Adelgade 12, 1st Floor,
1304 Copenhagen,
Denmark
online marketing platform egyéni adománygyűjtők toborzására a hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés adatai, valamint a fizető azonosító, tranzakció összege, dátuma, időpontja

 

 1. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei
 • Milyen jogai vannak Önnek, mint érintettnek az adataival kapcsolatban

o Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy az Alapítványtól kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

– adatkezelés céljai;  – érintett személyes adatok kategóriái;  – azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az adatfeldolgozókat);  – a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; – az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;  – az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;  – automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk. Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Alapítvány, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

– észszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy  – megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

o A helyesbítéshez való jog 

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

o Törléshez való jog 

Az Alapítvány késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

– már nincs szükség a személyes adatokra a hírlevél küldése céljából, illetve az Alapítvány a hírlevél-szolgáltatását megszünteti;  – a személyes adatok kezelése jogellenes; – az Alapítványra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;  – amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte; – amennyiben az Alapítvány nyilvánosságra hozta a személyes adatot.

Ön is kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával.

o Korlátozáshoz való jog 

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

– Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Alapítvány korlátozza személyes adatainak kezelését; – az adatkezelés jogellenes Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri; – az Alapítványnak már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez.

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt az Alapítvány előzetesen tájékoztatja.

o Adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Alapítvány ezt akadályozná.

o Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét? 

Ha az Alapítvány elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat emailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.

o Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére?

Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során Alapítványunk megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye  szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”).

A GDPR szerint az érintett felügyeleti hatóságnak az a felügyeleti hatóság minősül, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:  a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;  b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy  c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz.

Az Alapítvány által megvalósított adatkezelés tekintetében a fenti a) és b) pontok szerint az érintett felügyeleti hatóság a NAIH, tekintve, hogy az Alapítvány Magyarország területén rendelkezik tevékenységi hellyel, illetve az adatkezelés túlnyomórészt Magyarországon lakóhellyel rendelkező érintetteket érint. Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nem csak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál.

 

o Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu  Telefonszám: +36 1 391 1400  Fax szám: +36 1 391 1410

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy Alapítványunk köteles a hírlevélszolgáltatással kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, Alapítványunk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

o Bírósági jogérvényesítés 

Bírói úton jogorvoslatért folyamodhat az Alapítvánnyal szemben, amennyiben az Alapítvány, mint adatkezelő az Ön megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértette a GDPR szerinti jogait. Dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt az Alapítvány ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet. Ebben a körben felelősek vagyunk adatfeldolgozónkért.

Segítsen a kritikus helyzetben lévő gyermekeknek

Havi rendszeres adományával Ön még többet tehet a világ gyermekeiért.

Segítek