Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat

Az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével) Ön önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány az Önnel való kapcsolattartás (postai és elektronikus hírlevelek, adománykérés) céljából az adatszolgáltatástól számított 5 évig vagy hozzájárulásának visszavonásáig kezelje, és Önnel a fentebb felsorolt célokból kifolyólag a későbbiekben postai úton, telefonon, illetve e-mailen kapcsolatba lépjen.

Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány (1077 Budapest, Wesselényi u. 16/a), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési nyilatkozat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen adatkezelési nyilatkozatot bármikor megváltoztassa, amely változásokról természetesen tájékoztatást nyújt. Amennyiben Önnek, mint látogatónak olyan kérdése lenne, amely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén és megválaszoljuk kérdését.

Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány elkötelezett a weboldalának látogatói és támogatói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány internetes felületén megadott minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az online felülettel kapcsolatosan az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány az adományozók alábbi személyes adatait kezeli:

 • név
 • születési dátum
 • adószám / adóazonosító
 • állandó lakcím
 • levelezési cím
 • telefonszám / mobil, otthoni, céges
 • e-mail cím
 • adományozók közötti rokoni kapcsolat
 • foglalkozás
 • számlakezelő bank, bankszámlaszám
 • bankkártya lejárat dátuma
 • regisztrálás / adományok fizetésének időpontja, módja, összege

Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány az online felülettel összefüggésben kezelt adatokat az alábbi célokra használja fel:

(a)      tájékoztatás;
(b)      beazonosítás és hitelesítés;

(c)      kapcsolattartás;
(d)      direkt marketing célú megkeresés és kutatás.

Felhívjuk az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Az adatközlők az ilyen személyes adatok kezelésének jogszerűségéért szavatosságot vállalnak.

Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány weboldalán található űrlapok kitöltése során megadott adatokat rögzítjük. Ezek az adatok a felhasználó azonosítására, a többi felhasználótól való megkülönböztetésre szolgálnak.

Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány weboldalán történő online adományozás során az adományozó által megadott adatokat céges adományozó esetén az adóigazolás kiállítása, illetve az adományozás tényének rögzítése céljából tárolja.

Biztosítjuk, hogy az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány az Ön adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény erre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodunk.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány rendszergazdája megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszert megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a bankkártya adatok megadása és a bankkártyás fizetés az OTP Mobil Kft. / OTP Bank Nyrt. oldalán történik. A Szolgáltató/Bank a kártya adatokat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány felé nem továbbítja. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

A bankkártyás fizetési felület használatával a felhasználó elfogadja, hogy az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány által a https://unicef.hu/ oldalain megadott alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) / OTP Bank Nyrt. mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, az OTP Mobil Kft. által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Támogató (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés történhet a Támogató aktív közreműködése nélkül (ebben az esetben a regisztrációs tranzakció során a Támogató hozzájárul az ismétlődő fizetésekhez), vagy történhet a Támogató eseti jóváhagyásával.

Az Ismétlődő fizetés alapja, hogy a Támogató a szóban forgó kereskedői elfogadóhelyen (webshop-felületen vagy az OTP Mobil Kft. fizető felületén) nyilatkozik, hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány weboldalán „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetést kezdeményezhet: ennél a módozatnál a Támogató a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a kereskedő a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

Tekintettel arra, hogy az „Egyszeri hozzájárulásos” ismétlődő fizetés során a Támogatónak nem kell hozzájárulnia az eseti tranzakciókhoz, az OTP Mobil Kft. az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett fizetési tranzakciókért semmilyen felelősséget nem vállal, és a tévesen vagy jogtalanul indított tranzakciók kapcsán az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány a Támogató irányába köteles helytállni.

Figyelem! A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány, sem az OTP Mobil Kft. nem fér hozzá. Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány az általa tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül felel, fizetési szolgáltatójával (OTP Mobil Kft.) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Az Alapítvány az alábbi adatkezelőkkel dolgozik együtt:

 • OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.)
 • OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.)

Ön az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével) kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a fenti célokból történő összegyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához, a fenti adatkezelők részére történő továbbításához.

 

Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány bármikor lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, kérje azok helyesbítését, korlátozását vagy törlését az alábbi elérhetőségeken vagy email-en: adomany@unicef.hu.

Ezen kívül megilleti Önt a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntésünkkel nem ért egyet, úgy bírósághoz fordulhat. Továbbá, az esetleges panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat.

Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány a személyes adatot törli, ha az adatszolgáltatástól számított 5 év eltelt, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Ön az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével) kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a fenti célokból történő összegyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához.

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány
1077 Budapest, Wesselényi u. 16/a
adomany@unicef.hu
+36 1 325 93 16

Nyilvántartási szám: 11349
Adószám: 18212718-2-42
NAIH szám: 55816/2012

Segítsen a kritikus helyzetben lévő gyermekeknek

Havi rendszeres adományával Ön még többet tehet a világ gyermekeiért.

Segítek